W celu całościowej obsługi inwestycji „BIURO” działa według następującego scenariusza:

1. „Biuro” lub „Inwestor” wskaże teren potencjalnej inwestycji. „Biuro” przeprowadzi analizę techniczno – prawną oraz możliwości pozyskania wskazanego terenu , oraz podejmie działania w celu doprowadzenia do zawarcia przedwstępnej umowy kupna sprzedaży lub ostatecznej umowy kupna sprzedaży wskazanej nieruchomości. „Biuro” wykona koncepcję projektu zagospodarowania terenu oraz architektoniczno – urbanistyczną, a także obliczy wstępne koszty realizacji inwestycji , wystąpi o warunki przyłączy infrastruktury i doprowadzi do uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla tej fazy działań w zależności od potrzeb „Biuro” przygotuje aktualną mapę zasadniczą, wyrysy i wypisy z mapy ewidencji gruntów, badania techniczno – hydrogeologiczne, inwentaryzację zieleni, analizy włączeń komunikacyjnych i organizacji ruchu oraz inne materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne dla procedur urzędowych.

2. „Biuro” wykona :
a)projekt budowlany i przeprowadzi w zakresie i zgodnie z polskimi normami i prawem budowlanym procedurę uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
b)prace wprowadzające do planu zagospodarowania terenu elementy Projektu Budowlanego oraz opracuje projekty techniczne sieci i przyłączy zgodnie z warunkami technicznymi lokalnych instytucji branżowych
c)„Biuro” przygotuje projekty wszelkich niezbędnych przełożeń infrastruktury
d)„Biuro” przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskanie wszelkich zezwoleń włączając w to Pozwolenie na Budowę
e)„Biuro” przygotuje pełną dokumentację wykonawczą oraz kosztorys inwestorski i ślepy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargów na wykonawców robót budowlanych wraz z przedmiarami robót

3. „Biuro” sprawując generalne zastępstwo inwestorskie przeprowadzi przetargi oraz wybierze wykonawcę lub wykonawców robót budowlano – montażowych i podpisze z nimi w imieniu inwestora odpowiednie umowy.
4. W trakcie realizacji inwestycji „Biuro” będzie sprawowało koordynacje oraz nadzór inwestorski i autorski nad wykonywanym dziełem.
5. Po zrealizowaniu całej inwestycji „Biuro” dopilnuje przyjęcie odbiorów końcowych przeprowadzonych przez odpowiednie służby państwowe .

6. Po zrealizowaniu całej inwestycji wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie „Biuro” protokólarnie przekaże wykonane zamierzenie inwestycyjne „Inwestorowi”.
W dużym skrócie nasza działalność obejmuje:
wyszukiwanie i pomoc inwestorowi w zakupie działki pod inwestycję wraz z obsługą prawną dla tego celu i analizą możliwości inwestowania
przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania i uzyskanie „decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.
projektowanie we wszystkich branżach i uzyskanie „pozwolenia na budowę”
prowadzenie realizacji inwestycji jako inwestor zastępczy
sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego